Rana kirkelige fellesråd


Rana kirkelige fellesråd har ansvar for drift av kirkebygg og gravplassene i kommunen. Rana kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 6 menigheter i Rana. Fellesrådet består av ett medlem fra hvert menighetsråd, en geistlig representant, og en representant fra Rana kommune. Daglig leder er kirkevergen.

Tilbake