Konkurranseutlysning: Samisk utsmykkede altere i Mo kirke og Gruben kirke


Mo og Gruben kirker skal få kirkekunst som synliggjør at de ligger i et samisk område. En åpen konkurranse utlyses for idéutkast til samisk utsmykkede sidealter. Frist: 11. mai kl. 13.
 

FULLSTENDIG UTLYSNINGSTEKST:

Konkurransen lyses ut gjennom Samisk kunstnerforbund, brev til enkelte samiske håndverkere og kunstnere og gjennom annonse i Daerpies Dierie.

SAMISK UTSMYKKEDE ALTERE I MO KIRKE OG GRUBEN KIRKE, RANA

Utlysing av konkurranse

En komite nedsatt av Mo menighetsråd og Gruben menighetsråd i Rana i Nordland, Sør-Hålogaland bispedømme, lyser i samarbeid med ressurspersoner innen samisk duedtie, ut en åpen konkurranse der deltakere leverer inn idéutkast til samisk utsmykkede sidealter i Mo og Gruben kirker. De innleverte utkastene vurderes av en komite, og det kåres én vinner for hvert alter. Hver vinner får en pris på kr. 5.000.

Det har lenge vært et ønske at Mo og Gruben kirker skal få kirkekunst som synliggjør at de ligger i et samisk område. Det er naturlig at utsmykkingen tar utgangspunkt i de samiske tradisjonene i området. For de aktuelle kirkene vil det bety at en tar utgangspunkt i sørsamisk eller umesamisk kultur og tradisjoner.

Mo kirke:

Mo kirke ble innviet i 1724, bygget som kirke for den samiske og norske befolkningen i området. Kirken er en korskirke med plass til ca. 260 personer, og en ønsker å etablere et sidealter med samisk utsmykning. Alteret er ikke i utgangspunktet tenkt å dekkes av en duk eller et alterklede. Det skal lett kunne flyttes til kirkens kor og brukes som fremskutt alter, for eksempel ved nattverdfeiring. Toppen på alteret må derfor være flat.
Ønsket størrelse på alteret i Mo kirke: Bredde 113 cm, dybde 60-65 cm, høyde 93 cm.

Se foto av stedet der alteret ønskes plassert og av kirken for øvrig, samt 360-gradersvisning av kirkerommet: https://rana.kirken.no/Menighetene/Mo-menighet

Utsmykkingen må ikke kreve inngrep som kommer i strid med regelverk for av Riksantikvaren listeførte kirker.

Gruben kirke:

Gruben kirke er en langkirke, innviet i 1966. Byggverket er i betong og har 350 plasser. Den er tegnet av Nils Toft. I 2016 ble det installert glassmalerier tegnet av Victor Sparre og produsert av Sigrid Blekastad.

I bakre del av Gruben kirke har det en tid stått et midlertidig sidealter. Dette ønskes erstattet av et alter med samisk utsmykning.

Ønsket størrelse på alteret i Gruben kirke: Bredde 100 cm, dybde inntil 45 cm og høyde 80 cm.

Se foto og video av stedet der alteret skal stå og også noen bilder av kirken og kirkerommet for øvrig: https://rana.kirken.no/Menighetene/Gruben-menighet

For begge kirker:
Det endelige alteret må godkjennes av biskopen før det kan utarbeides og tas i bruk.

Spørsmål om konkurransen kan rettes til sokneprest i Mo menighet, Hanne Kristin Bondevik Sørlid, mobil: 479 74 843, e-post: hkbs@rana.kirken.no

Om utkastene:

Det må fremgå klart av innsendt utkast hvordan en ser for seg utsmykkingen.

Følgende opplysninger inngå:

  • Redegjørelse for valg av symbolbruk/ornamentikk
  • Valg av form, materiale, størrelse, håndverksmessig utførelse og symboler/ornamentikk
  • Montering i kirkerommet og eventuelt behovet for lyssetting
  • Skisse/modell med angitt målestokk og størrelse
  • Budsjett/prisanslag for materialkostnader, ferdigstilling og montering
  • Anslått vekt (Mo kirke)

Den som vinner må være i stand til å produsere, eller ha inngått et samarbeid med noen om å produsere alteret.

Utsmykningen skal samhandle med den aktuelle kirkens øvrige uttrykk. Kunstneren må være innstilt på at vinnerutkastet må kunne bearbeides etter føringer fra myndigheter og oppdragsgiver.

Frister og informasjon om innsendelse:

Mo kirke skal markere 300-årsjubileum i 2024, og alteret her ønskes innviet i jubileumsåret. Det betyr at dette alteret må ferdigstilles medio 2024.

Dersom samme utøver blir valgt ut til å lage begge alter, vil alteret til Mo kirke prioriteres først i tid.

Ideskissene må ikke merkes med navn eller signatur som kan røpe hvem innsenderen er. Samtlige dokumenter må merkes med hvilken kirke de gjelder.

Bidrag må være levert i nøytral konvolutt innen kl. 13 torsdag 11. mai 2023 til:
Hanne Kristin Bondevik Sørlid, Mo sokn, Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana

NB!      Konvolutten må merkes «ANBUD Samisk utsmykket alter».

I en gjenlimt innerkonvolutt (også nøytral) legges kontaktinformasjon til bidragsyteren (navn, telefonnummer, e-post og postadresse).

Utlysningen med lenker til bilder/video blir å finne på og https://rana.kirken.no; https://rana.kirken.no/Menighetene/Mo-menighet og https://rana.kirken.no/Menighetene/Gruben-menighet

Bildet under viser komiteens ønskede plassering av sidealteret i Mo kirke - på veggen mellom salmetavlen og vinduet. Denne krever imidlertid fjerning av 2-3 kirkebenker, og dette må det ev. søkes om til biskop. Ved behov vil sidealteret få en midlertidig plassering i kirkens kor, inntil endelig plassering.

Ønsket plassering av samisk utsmykket sidealter - Mo kirke

Tilbake